Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 0

Oppvarming
1. Inflasjon betyr
2. En inflasjon
3. Konsumprisindeksen
4. Du har kanskje hørt om begrepet "den usynlige hånd" innført av den skotske økonom og filosof Adam Smith. Hva tror du det betyr?
5. Finansministeren og finansdepartementet
6. Hvis vi i løpet av de neste seks måneder fikk en sterk økning i bedriftenes etterspørsel etter maskiner og utstyr, ville vi høyst sannsynlig observere
7. Når de på Stortinget ofte hevder at de private investeringer må opp for å bedre sysselsettingen, så mener de med private investeringer
8. I hvert fall noen av verdens økonomer mener at man kan nå målet stabile priser ved bruk av
9. Hvilke av de følgende par av mål synes å være gjensidig motstridende (dvs at vi ikke kan oppnå begge samtidig)?
10. Den aggregerte tilbudskurve stiger bratt
11. Friksjonsledighet er den ledighet som fremkommer fordi
12. Hvilket av de følgende punktene er med på å bestemme potensiell produksjon i det lange løp?
13. Strukturledighet er
14. Hvilke av de følgende emner, blant andre emner, inkluderes i det makroøkonomiske studiet?
15. Keynes' teori ble lansert i siste halvdel av 1930-årene og hadde sin blomstringstid i 1950- og 1960-årene. Keynesianismens medisin mot en forventet nedgang er å
16. Når monetaristene hevder at "bare penger betyr noe", så svarer keynesianerne at
17. Hvem regnes som monetarismens far?
18. Monetaristene mener at
19. Nyklassikerne skiller seg fra keynesianerne blant annet ved at de mener at
20. For å øke aggregert tilbud anbefaler tilbudssideøkonomene ensidig
21. Nykeynesianerne mener at
22. Hvilken av de følgende størrelser er IKKE del av aggregert etterspørsel?
23. Hvilken av de følgende størrelser ER del av aggregert etterspørsel?
24. Hvis nettonasjonalproduktet var 1080 i 2000 målt i løpende priser og prisnivået steg med 20 % fra 1995 til 2000, vil nettonasjonalproduktet i 2000 målt i 1995-priser være
25. Det ville føre til dobbeltelling i nettonasjonalproduktet dersom vi summerte
26. Nettonasjonalproduktet R i en åpen økonomi er definert som
27. Ved beregning av den offentlige sektors andel av bruttonasjonalproduktet medregnes alle offentlige utgifter til
28. Endringene i valutareservene er
29. Aggregert etterspørsel i en åpen økonomi består av
30. Privat konsum består blant annet av
31. Den marginale konsumtilbøyelighet
32. Hvis importen går opp,
33. Offentlige utgifter til varer og tjenester
34. Når renten går opp,
35. Om lånemarkedet
36. En åpen økonomi er en økonomi
37. Det hersker likevekt i den enkle Keynesmodellen når
38. (Inntekts)multiplikatoren sier
39. Hvis den marginale konsumtilbøyeligheten "MKT" er 0,8 og vi importerer for 20 øre av hver ny krone vi tjener, hva er da (inntekts)multiplikatoren?
40. I Keynesmodellen bestemmes nasjonalinntekten av
41. Hvis utgiftene til investering I plutselig skulle falle, sier Keynesmodellen at
42. Hvis R faller som følge av et fall i investeringene I, må vi regne med at
43. Med finanspolitikk mener vi
44. Økte utgifter virker ekspansivt på økonomien fordi
45. En balansert budsjettendring
46. Multiplikatorvirkningen av finanspolitikken er mindre i en åpen økonomi enn i en lukket økonomi fordi
47. Det hevdes ofte at økte offentlige utgifter er et mer effektivt virkemiddel enn tilsvarende beløp i skattelette fordi
48. En overopphetet økonomi er en økonomi
49. Virkningen av en kontraktiv finanspolitikk i en overopphetet økonomi er
50. Med basispengemengden (den monetære base) forstår vi
51. Med bankpenger forstår vi
52. Med pengemultiplikatoren mener vi
53. Pengemultiplikatoren
54. Etterspørselen etter penger bestemmes av
55. Sikkerhetsmotivet får folk til å etterspørre mer penger
56. Hvis Norges Bank selger en betydelig mengde statsobligasjoner, vil hensikten vanligvis være å
57. IS-kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalprodukt og rente som gir
58. LM-kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalprodukt og rente som gir
59. Økte offentlige utgifter, ceteris paribus,
60. Når myndighetene fører en ekspansiv finanspolitikk, vil pengemengden øke dersom myndighetene ikke
61. En økning i pengemengden
62. Hvis det pengepolitiske målet er å holde renten på et visst nivå ved hjelp av åpne markedsoperasjoner, og renten går under dette nivået, må myndighetene
63. Hvis myndighetene finansierer et økt budsjettunderskudd ved å bruke penger de har stående i Norges Bank, eventuelt ved å trykke nye penger, så
64. Et lands betalingsbalanse viser alle transaksjoner et land har med resten av verden, og er lik summen av
65. Ved flytende valutakurs endres
66. Når vi devaluerer den norske kronen, skjer følgende:
67. Når myndighetene intervenerer i valutamarkedet, så
68. Betalingsbalansekurven viser alle kombinasjoner av rentenivå og nasjonalprodukt som
69. Stiger valutakursen som følge av depresiering eller devaluering, ceteris paribus, skifter
70. Dersom myndighetene steriliserer, vil endret valutakurs skifte
71. En ekspansiv finanspolitikk ved fast valutakurs vil øke både nasjonalprodukt og rentenivå, men for at den ytre balansen skal forbedres, må
72. En ekspansiv pengepolitikk ved fast valutakurs vil
73. I det lange løp fører devaluering til
74. Dersom vi har perfekt kapitalmobilitet, vil
75. Kontraktiv finanspolitikk ved et flytende kursregime og perfekt kapitalmobilitet
76. Ved perfekt kapitalmobilitet regner vi med at innenlandsk rente er lik utlandets rente. Innenlandsk rente kan likevel avvike fra utlandets fordi
77. Fra nyttår til 15. juni 1999 senket Norges Bank signalrentene fire ganger med til sammen to prosentpoeng. Hvorfor skulle dette innvirke på rentenivået i Norge?
78. Hvilken av de følgende størrelser er ikke del av aggregert etterspørsel?
79. Aggregert tilbud er sammenhengen mellom produksjon og
80. Det lange løp er best definert som en periode
81. På kort sikt kan økonomien øke produksjonen over potensiell produksjon ved å
82. En nedgang i aggregert etterspørsel som følge av at en prisøkning fører til høyere rente, kalles
83. Et etterspørselssjokk er
84. Endringer i valutakursen vil mest sannsynlig forårsake et skift i aggregert etterspørsel ved en endring i
85. Monetaristene hevder
86. Kostnadsinflasjon (cost-push-inflasjon)
87. Etterspørselsinflasjon (demand-pull-inflasjon)
88. Phillipskurven innebærer at
89. Importert prisstigning skyldes at
90. Om vi trekker inn realpengemengden i en ISLM-modell, vil en prisstigning føre til
91. Inflasjon fører generelt til