Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 4

De enkelte etterspørselskomponentene
29. Privat konsum skjer i de private hjem.

30. Det er rimelig å anta at den marginale konsumtilbøyelighet øker når inntekten øker.

31. Ved siden av privatdisponibel inntekt regner vi med at befolkningsutviklingen, inntektsfordelingen, rente, formue og private investeringer påvirker privat konsum.

32. Nettoeksporten går opp når importen går ned.

33. Offentlige utgifter omfatter blant annet utgifter til sykehus, veier, forsvar, Landsorganisasjonen [LO] og høyskoler.

34. Beslutningen om å investere bygger i våre modeller på rene lønnsomhetsbetraktninger.

35. Importen er vanligvis uavhengig av valutakursen.