Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 6

Finanspolitikk og utenrikshandel
43. Reduserte skatter virker ekspansivt på økonomien, men forverrer samtidig handelsbalansen.

44. En balansert budsjettering vil si at økte utgifter over statsbudsjettet finansieres ved tilsvarende økte skatter.

45. Et eksempel på et eksogent sjokk er en forstyrrelse i nettoeksporten som skyldes at utlendingers etterspørsel etter norske varer plutselig endrer seg.

46. Den marginale importtilbøyelighet viser hvor stor andel av nasjonalproduktet vi bruker på import.

47. Myndighetene kan godt ha flere mål enn virkemidler.

48. Bruk av kontraktiv finanspolitikk i en overopphetet økonomi fører til redusert aggregert etterspørsel.

49. Når nordmenns tilbøyelighet til å importere blir mindre, blir også multiplikatoren mindre.