Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 8

Finanspolitikk og pengepolitikk i en åpen økonomi. ISLM-modellen.
57. De fleste økonomer er enige om at LM-kurven i det lange løp er loddrett.

58. Skal vi ha likevekt i pengemarkedet, må tilpasningen ligge på IS-kurven.

59. Der IS-kurven og LM-kurven skjærer hverandre, har vi likevekt i pengemarkedet og produktmarkedet samtidig.

60. Indre balanse betyr at vi har full kapasitetsutnyttelse.

61. I det lange løp er prisnivået gitt.

62. Økte offentlige utgifter samtidig med nøytralisering fortrenger private investeringer.

63. Om vi innfører en forsinket prisjustering i ISLM-modellen, vil en prisstigning skifte LM-kurven nedover.